Oznam

Pravidlá režimu návštev s platnosťou od 10.1.2022 (vrátane).

Návštevy príbuzných v DSS Pastuchov sa realizujú v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške RÚVZ SR, s pandemickým plánom, so semaformi pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a v súlade s aktuálnym krízovým plánom zariadenia. Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní stanovených „Pravidiel režimu návštev“ si štatutárny zástupca DSS Pastuchov vyhradzuje právo obmedziť návštevy.

Návštevy v DSS Pastuchov

  • každá návšteva musí byť vopred nahlásená a schválená riaditeľkou DSS
  • návšteva sa uskutoční mimo izieb klientov
  • každá osoba, ktorá vstupuje do zariadenia musí byť otestovaná (RT-PCR test nie starší ako 72 hodín, Ag test nie starší ako 24 hodín, v DSS testuje službukonajúca sestra), alebo sa preukáže potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, očkovaní
  • po celý čas návštevy je nutné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a oblečený jednorázový plášť
  • dĺžka trvania návštevy max. 30 minút

PhDr. Mária Grznárová
Riaditeľka DSS Pastuchov