Oznam

NÁVŠTEVY V ZARIADENÍ od 01.06.2021

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove oznamuje príbuzným prijímateľov sociálnych služieb, že od 01.06.2021 aktualizujeme návštevy v zariadení. Návštevy v DSS Pastuchov sa realizujú v súlade s aktuálnymi epidemiologickými podmienkami.
Návštevy v zariadení sú povolené v obmedzenom režime a za nasledujúcich podmienok:

 • návštevy sa ohlasujú najmenej 24 hodín vopred telefonicky
 • návštevy koordinuje riaditeľka DSS Pastuchov PhDr. Mária Grznárová na telefónnom čísle : +421 905 726, 033/744 95 87
 • návštevy sa konajú denne v čase od 10:00 do 16:30 hod.
 • návštevy sú odporúčané :
  v exteriéri DSS – lavičky
  Návštevná miestnosť- v prípade nepriaznivého počasia
 • na návštevu môžu prísť za 1 klientom maximálne 3 osoby
 • dĺžka návštevy je maximálne 60 minút

pred uskutočnením návštevy je potrebné:

 • potvrdenie o kompletnom zaočkovaní (vakcínou Pfizer/Moderna a uplynulo viac ako 14 dní po 2. dávke, vakcínou AstraZeneca a uplynulo viac ako 4 týždne po 1. dávke),
 • potvrdenie o prekonaní COVID – 19, ktoré nie je staršie ako 180 dní,
 • potvrdenie o negatívnom antigénovom teste nie staršom ako 48 hodín, PCR teste nie staršom ako 72 hodín, ak nie ste zaočkovaní a neprekonali ste COVID – 19,
 • vstup do priestorov DSS len s prekrytými hornými dýchacími cestami počas celej doby návštevy a použiť dezinfekčný prípravok na ruky,
 • podpísať čestné prehlásenie o tom, že nebol v kontakte s pozitívnou osobou,
 • dodržiavať odstup (dodržanie predpísanej bezpečnej vzdialenosti) a sociálnu izoláciu od iných osôb mimo navštevovanej osoby,
 • počas návštevy nie je povolené konzumovať jedlo, ani piť nápoje.

V prípade nedodržiavania uvedených podmienok si Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove vyhradzuje právo návštevu ukončiť, prípadne nepovoliť osobe vstup do objektu zariadenia.

PhDr. Mária Grznárová
riaditeľka DSS Pastuchov