OZ Veselé Nezábudky

Občianske združenie ,, Veselé Nezábudky“ pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove, bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 21.11.2018, pod číslom spisu: VVS /1-900/90- 54776.

 • Cieľom OZ je poskytovanie sociálnej pomoci, vytváranie podmienok pre ľudí so zdravotným postihnutím (ďalej len ZP), ktoré prispejú k rozvoju ich osobnostného a odborného potenciálu a zapájanie sa do rôznych podujatí spoločenského, kultúrneho a sociálneho života.
 • Základnými úlohami a činnosťami Združenia sú:

a. organizovanie vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí
b. realizovanie voľnočasových podujatí, športových a terapeutických činností (súťaže,výstavy, tvorivé dielne)
c. vytváranie podmienok pre kvalitný život a integráciu ľudí so ZP
d. spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami
e. účasť na podpore aktivít iných združení obdobného zamerania
f. získavať materiálnu a finančnú pomoc na financovanie svojich aktivít
g. k zaisteniu svojich cieľov prevádzkovať samostatnú hospodársku činnosť
h. organizovať výlety, zájazdy, tábory a víkendové pobyty pre ľudí so ZP

 • Projekty môžeme realizovať len za finančnej pomoci darcov a sponzorov.
 • Hospodárenie OZ
  • Majetok združenia tvoria členské príspevky, dary, dotácie, hnuteľný a nehnuteľný majetok, výnosy z majetku a poplatky za činnosti, ktoré sú v súlade so stanovami.
  • Združenie je samostatným právnym subjektom. S majetkom združenia hospodári predsedníctvo združenia podľa pravidiel hospodárenia prijatými členskou schôdzou v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  • Predsedníctvo je zodpovedné za vedenie účtovníctva podľa právnych predpisov a rovnako aj za vypracovanie ročnej účtovnej uzávierky.
  • Výšku členského príspevku schvaľuje členská schôdza na jeden kalendárny rok dopredu.
  • Majetok združenia je nedeliteľný až do doby zániku združenia podľa stanov OZ.


Vďačne prijmeme finančnú alebo materiálnu pomoc pre klientov zariadenia:
číslo účtu: SK 2609000000005154196870
IČO : 52033481