Podmienky poskytovania sociálnych služieb

Podmienky poskytovania sociálnych služieb a výpočet úhrady za poskytované služby v zariadení sú zakotvené vo Všeobecne záväznom nariadení Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 schváleného zastupiteľstvom TSK dňa 17. 12. 2014, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 1. 1. 2015. (VZN č. 30 – 2014)