Vízia

Zariadenie poskytuje sociálne služby, ktoré sú flexibilné a maximálne orientované na prijímateľa. Poskytované služby sa snažia napĺňať štandardy kvality v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Zariadenie poskytuje nepretržitú celoročnú sociálnu službu pre prijímateľov, ktorí sú tam ubytovaní.

Základným poslaním práce v domove a zároveň víziou je zamerať sa na zmysluplné žitie a trávenie voľného času jeho obyvateľov, zvyšovanie kvality ich života, čo najviac im približovať život v prirodzených podmienkach s priamym zmysluplným nácvikom ich zručností a návykov s cieľom pripraviť ich na samostatný život.