O nás

Domov sociálnych služieb pre deti a a dospelých v Pastuchove je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Poskytuje starostlivosť a služby pre deti a dospelé osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia  a ich kombinácie  Kapacita zariadenia je 30 miest. Forma poskytovania sociálnej služby je pobytová, celoročná.

Klientom sa poskytuje : v zmysle zákona o sociálnych službách

Odborné činnosti:

 • pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • ošetrovateľská starostlivosť v zariadení,
 • rehabilitácia,
 • pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností.

Obslužné činnosti:

 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie,
 • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Ďalšie činnosti:

 • vykonávanie základnej osobnej hygieny,
 • vzdelávanie,
 • záujmovú činnosť.