Postup pri vybavovaní žiadosti

Pri vybavovaní žiadosti o prijatie sa postupuje v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2009.

  1. Vyplnenú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s lekárskym nálezom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu zaslať na Trnavský samosprávny kraj (Žiadosti na stiahnutie - otvorí sa v novom okne)
  2. Trnavský samosprávny kraj vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu
  3. Poslať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby konkrétnemu zariadeniu spolu s prílohami (Žiadosti na stiahnutie - otvorí sa v novom okne)